Какво представлява застраховката "Гражданска отговорност"? Каква е Вашата полза от нея?

За какво служи ГО?

Съгласно Кодекса за застраховане обект на застраховане е „гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят, съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.” или по общо казано отговорността към трети лица, при управление на МПС.

Кои лица се смятат за застраховани?

Съгласно Кодекса застраховани лица по риска Гражданска отговорност са собственикът на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което ползва моторното превозно средство с изключение на лицата придобили МПС посредством кражба, грабеж или престъпление.


Какво покрива застраховката ГО ?

Застраховката покрива причинените от застрахования имуществени вреди на трети лица до 200 000 лв. и неимуществени вреди до 700 000 лв. при едно пострадало лице и до 1 000 000 лв. за повече от едно пострадало лице. За имуществени вреди се възприемат всички щети нанесени от застрахования във връзка с управление на МПС върху имуществото (движимо и недвижимо) на трети лица. За неимуществени вреди се възприемат всички щети нанесени от застрахования във връзка с управление на МПС върху физическото и/или психическото здраве на увреденото лице.

На кои лица (трети лица) следва да се изплати обезщетение?

Това са всички лица претърпели вреди при ПТП с изключение на лицето което отговаря за причинените вреди. Към тези лица се включват и роднините на виновното лице и лицата които са се возили в управляваното от него МПС.


Какво не покрива ГО?

Кодекса за застраховане въвежда и някои ограничения от покритието на застраховка Гражданска отговорност, а именно: вредите, претърпени от виновния водач на управляваното от него моторното превозно средство и намиращото се в него имущество; вредите, представляващи замърсяване на околната среда; вредите, произтичащи от загуба или унищожаване на пари, бижута, ценни книжа, всякакви видове документи, марки, монети или други подобни колекции, както и обезценка на увреденото имущество.Застраховката “Гражданска отговорност” важи за територията на целия европейски съюз.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас