Какви са предимствата за използване на европейска здравна застраховка?
Предимства на европейската здравна застраховка

Автор: Пламен Кънчев

Разходът за здраве е един от най-непредвидимите видове разходи, тъй като може да варира в големи пропорции и същевременно да възникне както вследствие на злополука, така и от неочаквано установяване на по-сериозна болест. Независимо от това голяма част от хората не се замислят по посока защита на здравето си, преди да попаднат в неблагоприятна здравословна ситуация, която да разтърси живота им и да ги накара да търсят решение, за което вече е станало късно. За да бъде предприета успешна крачка по посока защита на здравето, е нужно да се сключи подходяща здравна застраховка навреме, когато човек е здрав и застрахователят би бил съгласен за сключването на такава.

В днешно време голяма част от хората са се убедили, че държавното здравно осигуряване не може да предостави достатъчно добро решение в посока защита на здравето, тъй като заболеваемостта на населението е сравнително висока, а средствата от плащането на здравни осигуровки по никакъв начин не са достатъчни за покриването на адекватно лечение.

Здравните пътеки свършват бързо и голяма част от леченията не се покриват от тях. Когато към всичко това добавим и капиталистическата форма на организация на здравните заведения, при която лекарите са погрешно стимулирани чрез финансови стимули от пътеките –-възниква и допълнителен негативен ефект. При него се получава недобросъвестно възползване от възникналото здравословно състояние на хората като средство за печелене на пари вместо да бъдат насочени към намиране на правилното лечение и възстановяване на здравето.

Ето защо необходимостта от сключването на подходяща лична здравна застраховка има още по-голям смисъл и необходимост, тъй като това е единственият начин да се гарантира подсигуряването на достатъчен финансов ресурс, който да обезпечи намирането и провеждането на най-правилното лечение, и вследствие на което финансовият интерес на лекарите може да бъде адекватно удовлетворен, вместо да се гонят конкретни специфични лечения, които здравната каса обезпечава.

Има няколко основни елемента, които трябва да се търсят, когато се говори за здравно застраховане, като един от тях е размерът на застрахователното покритие. Тъй като леченията биха могли да варират в голям размер, то възможността да бъдат осигурени средства, възлизащи на над 2 млн. евро, в случай на нужда от лечение гарантират, че дори скъпоструващи лечения биха могли да бъдат покрити и шансът за възстановяване е възможно най-голям.

Друг важен елемент е спектърът на покриване на разходите, като най-добрата възможност е да няма ограничение за видовете заболявания и събития, които биха могли да се покрият. По този начин се гарантира, че какъвто и вид обстоятелства да възникнат – те ще бъдат покрит риск по застраховката. На практика на пазара съществуват редица застраховки, които не предоставят пълен спектър от покрития и са ограничени до определени застрахователни защити или значително количество изключения, но за щастие има и застрахователни продукти, които нямат този недостатък и разполагат с пълно застрахователно покритие. Също така наличието на възможност за лечение в чужбина предоставя допълнителен избор на най-подходящото болнично заведение с цел осигуряване на възможно най-доброто лечение.

Разбира се, един от важните аспекти, свързани със застрахователните продукти, е и наличието на достатъчно добре работещ механизъм за изплащане на претенции по възникнали събития, за което ключова роля играе и изборът на подходящ застрахователен посредник, който да има нужната компетенция и да спомогне за използването на продукта по възможно най-ефективния начин.

Немалка по важност роля играе и потенциалът застрахователният продукт да може да бъде сключен в дългосрочен план, тъй като при едни от по-евтините решения, които се предлагат на пазара, няма гаранция, че застрахователят ще продължи застраховката през следващата година, ако в предишната е имало значителни застрахователни плащания. Именно поради тази причина е ключово да се подбере продукт, който е организиран по такъв начин, че да предостави дългосрочно решение, независимо от случващите се събития и наличието на по-високи разходи за здраве през годините. Това гарантира възможността на един човек да продължава да има застрахователна защита дори след възникване на по-сериозни и скъпоструващи лечения.

Важна особеност при здравните застраховки е, че те по презумпция не покриват нови разходи, свързани с предшестващи здравословни проблеми и заболявания отпреди началото на самата застраховка, поради което е от по-голяма важност сключването им да бъде организирано във възможно най-ранна възраст. Това гарантира покриването на най-голям спектър от защити, тъй като се очаква да има много по-малко преминали здравословни събития и състояния.

Една от заблудите, свързани със здравното осигуряване, при много от хората е, че наличието на сключена здравна застраховка от страна на работодателя е достатъчно и лично сключен продукт не е нужен. В действителност работодателите имат възможност да използват данъчно облекчение в размер до 60 лева месечно на работник на база сключването на такъв застрахователен продукт на своите служители, което често е мотивация на фирмите да предоставят подобни решения, но за съжаление в рамките на този бюджет застраховките могат да покриват изключително ограничен кръг покрития, включващи максимално допустими суми за лечение от порядъка на едва няколко хиляди лева, които освен че имат големи ограничения на възможното покритие, са и абсурдно недостатъчни за провеждане на по-сериозно лечение и просто дават усещане за смислено покритие само в случаите на минимални и незначителни разходи за здраве.

Отделно при промяна на работодателя се губи застрахователната защита, а и често поради търсенето на финансово по-изгодни решения от страна на работодателя се правят ежегодни промени и често се сключват нови застраховки към различни застрахователи, което не може да осигури устойчива защита, свързана с предшестващи и вече съществуващи проблеми, поради факта, че новата застраховка в много редки случаи може да покрие ограничени лечения за предхождащо настъпили събития и проблеми.

В тази връзка наличието на индивидуална здравна застраховка е от ключово решение, тъй като тя не се променя с промяната на местоработата или вследствие на решения на самия работодател и може да се поддържа дългосрочно през целия живот на един човек. Разбира се, има и семейни решения, които могат да покриват здравето на цялото семейство, като голямо предимство е възможността да се подсигурят децата на значително по-ниска цена до навършването им на 18-годишна възраст и впоследствие застраховката им да се продължи през целия им живот – осигурявайки висококачествено покритие и защита.

Обикновено се предлагат три нива на застрахователна защита при добрите здравни застраховки, като най-евтиното ниво включва само базов набор от няколко защити, свързани с по-тежки видове заболявания. Това решение е подходящо само в случай, че от финансова гледна точка няма възможност да се поддържа ниво на защита, включващо всички видове лечения. Покриването на болнично лечение без ограничение на видовете защити обичайно е свързано с разходи от порядъка на около 100 лева месечно при по-младите, като в зависимост от възрастта може постепенно да нарасне като разходи и е достатъчно добро решение за по-голямата част от хората.

Най-високото ниво на покритие включва покриването на разходите за прегледи, изследвания, медикаменти и извънболнично лечение, както и дентална помощ, на база на което може да се гарантира, че над 95% от разходите, които се налага да прави един човек, биха били покрити. Сключването на подобен тип застраховка при деца е на база приемлив бюджет, като при възрастните разходът би имал смисъл само когато доходите на домакинството възлизат на поне 5–6 хиляди лева, тъй като често сключването на пълна застраховка може да премине 1000 лева месечен разход при 4–5-членно семейство.

Възможността да се ограничи разходът за здраве до предварително предвидена сума на месечна база е от изключителна важност за постигането на финансова независимост, тъй като разходите по този въпрос могат да бъдат изключително големи, а и статистиката показва, че в рамките на един 20–30-годишен период се случват редица събития, много от които водят до фатални последствия – ако не в посока живота, то по посока на финансите. В днешно време могат да се видят много случаи на хора, търсещи финансова подкрепа за лечение, които могат да бъдат предотвратени, ако се предприемат своевременно правилни стъпки за защита.

Обадете се
Ако имате въпроси свържете се с нас